Normatives

  Programa de manteniment dels medis naturals de lluita contra el foc

  Operacions a realitzar pel persona d'una empresa de manteniment autoritzada, o bé, pel personal de l'usuari titular de la instal-lació.

  EQUIP O SISTEMA: Sistemes automàtics de detecció i alarma d'incendis.
  CADA TRES MESOS: Comprovació del funcionament de les instal-lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles, etc. defectuosos. Manteniment d'acumuladors (neteja de bornes, reposició d'aigua destil-lada, etc.)

  EQUIP O SISTEMA: Sistema manual d'alarma d'incendis.
  CADA TRES MESOS: Comprovació del funcionament de la instal-lació (amb cada font de subministrament). Manteniment d'acumuladors (neteja de bornes, reposició d'aigua destil-lada, etc.)

  EQUIP O SISTEMA: Extintors d'incendi.
  CADA TRES MESOS: O.M. Comprovació de l'accessibilitat, senyalització, bon estat aparent de conservació. Inspecció ocular d'assegurances, precintes, inscripcions, etc. Comprovació del pes i pressió en cas necessari. Inspecció ocular de l'estat extern de les parts mecàniques (embocadura, vàlvula, mànega, etc.).

  EQUIP O SISTEMA: Boques d'incendi equipades (BIE).
  CADA TRES MESOS: Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips. Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a desenrotllar la mànega en tota la seva extensió i accionament de l'embocadura en cas de ser vàries posicions. Comprovació, per la lectura del manòmetre, de la pressió de servei. Neteja del conjunt i engreixament de tancaments i frontisses en portes de l'armari.

  EQUIP O SISTEMA: Hidrants.
  CADA TRES MESOS: Comprovar l'accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats. Inspecció visual comprovant l'estabilitat del conjunt. Treure les tapes de les sortides, engreixar les rosques i comprovar l'estat de les juntes dels racors.

  CADA SIS MESOS: Greixar la rosca d'accionament o emplenar la càmara d'oli d'aquest. Obrir i tancar l'hidrant, comprovant el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge.

  EQUIP O SISTEMA: Columnes seques.

  CADA SIS MESOS: Comprovació de l'accessibilitat de l'entrada del carrer i preses de sòl. Comprovació de la senyalització. Comprovació de les tapes i del correcte funcionament dels seus tancaments (greixament si és necessari). Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades. Comprovar que les claus de seccionament estan obertes. Comprovar que totes les tapes de racors estan ben col-locades i ajustades.

  EQUIP O SISTEMA: Sistemes fixes d'extinció: pulveritzadors d'aigua, aigua pulveritzada, pols, escuma, agents extintors gasosos.
  CADA TRES MESOS: Comprovació que les embocadures de l'agent extintor o pulveritzadors es troben en bon estat i lliures d'obstacles pel seu correcte funcionament.

  Comprovació del bon estat dels components del sistema, especialment de la vàlvula de prova en els sistemes de pulveritzadors, o els comandaments manuals de la instal-lació dels sistemes de pols, o agents extintors gasosos. Comprovació de l'estat de càrrega de la instal-lació dels sistemes de pols, anhídrid carbònic, o hidrocarburs halogenats i de les ampolles de gas impulsor, quan aquestes existeixin. Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc.; en els sistemes amb indicacions de control. Neteja general de tots els components.

  EQUIP O SISTEMA: O.M. Sistemes d'abastiment d'aigua contra incendis.
  CADA TRES MESOS: O.M. Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, alarmes motobombes, accessoris, senyals, etc. Comprovació del funcionament automàtic i manual de la instal-lació d'acord amb les instruccions del fabricant o instal-lador. Manteniment d'acumuladors, neteja de bornes (reposició d'aigua destilada, etc.). Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etc.). Verificació d'accessibilitat a elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, etc.
  CADA SIS MESOS: Accionament i greixament de vàlvules. Verificació i ajustament de premsaestopes. Verificació de la velocitat de motors de diferents càrregues. Comprovació d'alimentació elèctrica, línies i proteccions.

  RD 1942/1993

  Programa de manteniment dels medis materials de lluita contra el foc. Operacions a realitzar pel personal especialitzat del fabricant o instal-lador de l'equip o sistema, o pel personal de l'empresa mantenidora autoritzada.

  EQUIP O SISTEMA: Sistemes automàtics de detecció i alarma d'incendis.
  CADA ANY: Verificació integral de la instal-lació. Neteja de l'equip de centrals i accessoris. Verificació d'unions roscades o soldades. Neteja i reglatge de relés. Regulació de tensions i intensitats. Verificació dels equips de transmissió d'alarma. Prova final de la instal-lació amb cada font de subministre elèctric.

  EQUIP O SISTEMA: Sistema manual d'alarma d'incendis.
  CADA ANY: Verificació integral de la instal-lació. Neteja dels seus components. Verificació d'unions roscades o soldades. Prova final de la instal-lació amb cada font de subministre elèctric.

  EQUIP O SISTEMA: Extintors d'incendi. O.M. Rebuig: Es rebutjaran aquells extintors que, a judici de la empresa de manteniment, presentin defectes que posin en dubte el correcte funcionament i la seguretat de l'extintor, o bé aquells pels que no hi hagi peces originals que garanteixin el manteniment de les condicions de fabricació.
  CADA ANY: O.M. Comprovació del pes i pressió en el seu cas. En el cas d'extintors de pols amb ampolleta de gas d'impulsió, es comprovarà el bon estat de l'agent extintor i el pes i l'aspecte extern de l'ampolleta. Inspecció ocular de l'estat de la mànega, boqueta o llança, vàlvules i parts mecàniques. Nota: En aquesta revisió anual no serà necessària la obertura dels extintors portàtils de pols amb pressió permanent, malgrat que en les comprovacions que es citen s'hi hagin observat anomalies que així ho justifiquin. En cas d'obertura de l'extintor, l'empresa de manteniment situarà a l'exterior d'aquest un sistema indicatiu que acrediti que s'ha realitzat la revisió interior de l'aparell. Com exemple de sistema indicatiu de que s'ha realitzat la obertura i la revisió interior de l'extintor, es pot utilitzar una etiqueta indeleble, en forma d'anell, que es coloca al coll de l'ampolla abans que tanqui l'extintor i que no pugui ser retirada sense que es produeixi la destrucció o deteriorament de la mateixa.
  CADA CINC ANYS: O.M: A partir de la data de timbrat de l'extintor (i per tres vegades) es procedirà al retimbrat d'aquest, d'acord amb la ITC-MIE-AP5 del Reglament d'aparells a pressió sobre extintors d'incendis.

  EQUIP O SISTEMA: Boques d'incendis equipades (BIE).
  CADA ANY: Desmuntatge de la mànega i assaig d'aquesta al lloc adequat. Comprovació del correcte funcionament de la boqueta en les seves diferents posicions i del sistema de tancament.
  Comprovació de l'estanqüitat dels racors i mànegues i estat de les juntes.
  Comprovació de la indicació del manòmetre amb un altre de referència (patró) acoblat al racor de la connexió de la mànega.
  CADA CINC ANYS: La mànega ha de ser sotmesa a una pressió de prova de 15 kg/cm2.

  EQUIP O SISTEMA: Sistemes fixes d'extinció: pulveritzadors d'aigua, aigua pulveritzada, pols, escuma i anhídrid carbònic.
  CADA ANY: Comprovació integral, d'acord amb les instruccions del fabricant o instal-lador, incloent, en tot cas: verificació dels components del sistema, especialment els dispositius d'alarma. Comprovació de la càrrega de l'agent extintor i de l'indicador de la mateixa càrrega (mesura alternativa del pes o pressió). Comprovació de l'estat de l'agent extintor. Prova de la instal-lació en les condicions de la seva recepció.

  EQUIP O SISTEMA: Sitema d'abastiment d'aigua contra incendis.
  CADA ANY: Gamma de manteniment anual de motors i bombes d'acord amb les instruccions del fabricant. Neteja de filtres i elements de retenció de la brutícia en l'alimentació de l'aigua. Prova de l'estat de càrrega de les bateries i electrolit d'acord amb les instruccions del fabricant. Prova, en les condicions de recepció, amb realització de corves d'abastiment amb cada font d'aigua i d'energia.

Tornar a l'Inici

 |  Nau TSS · Vista aèrea

No es deixi sorpendre pel foc !

Empresa familiar dedicada a la instal-lació i manteniment de SPCI (Sistemes de Protecció Contra Incendis) des de l'any 1993 .
La nostra principal dedicació és el MANTENIMENT INTEGRAL D'INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS seguint les normatives actuals.

TELESISTEMES DE SEGURETAT, S.L.
Parc Activitats Econòmiques
Carrer Tarragona, 12
Vic · Osona · Barcelona
Tel. 93 889 04 98 - Fax 93 889 00 92
info@telesistemes.com
www.telesistemes.com
www.telesistemes.cat
www.telesistemes.es

Avís legal LODP